Vedtægter

UDKAST 
(NB: små rettelser er på vej)

Vedtægter for brugerforeningen HUSET 

Generelt Formål med kultur- og borgerhuse i Vejle Kommune:
 1. At danne ramme om kommunale opgaver - borgerservice, bibliotek, børne- og ungefunktioner m.m. 
 2. At danne rammen om og være til rådighed for åbne kulturelle arrangementer og aktiviteter, etableret og gennemført af folkeoplysende foreninger og andre almennyttige foreninger, organisationer, grupper af borgere m.fl. 
 3. At fungere som kulturelt værested for kommunens borgere. 
 4. At danne ramme om arrangementer og aktiviteter med ikke kommercielle formål, f.eks. private virksomheder og enkeltpersoner mod betaling. 

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Brugerforeningen HUSET.

§ 2 Foreningens hjemsted
Foreningen har hjemsted i HUSET, Rådhusbakken 9, 7323 Give

§ 3 Formål og kompetencer
Brugerforeningen har til formål:
 • At være bindeled mellem HUSET’s brugere og kommunen 
 • At sikre dialog mellem brugerne og Kultur- og Fritidsforvaltningen om HUSET’s drift og udvikling 
 • At afholde egne arrangementer og støtte op om aktiviteter til gavn for HUSET. 
 •  
§ 4 Medlemmer
Som medlemmer af Brugerforeningen HUSET kan optages almennyttige foreninger/grupper med tilknytning til Vejle Kommune samt enkeltpersoner, der tilslutter sig de formål, der er opstillet for kultur- og borgerhuse i Vejle Kommune. Biblioteket er født medlem af Brugerforeningen HUSET.

§ 5 Brugerrådet 
Brugerforeningen HUSET ledes af et brugerråd på 7 medlemmer. Brugerrådets medlemmer skal være medlemmer af Brugerforeningen HUSET. Sammensætningen skal i videst muligt omfang afspejle og være repræsentativt for de aktiviteter, der foregår i huset. Valg til brugerråd sker på det årlige dialogmøde.

Brugerrådet sammensættes som følger:
 • 1 medlem udpeget af biblioteket
 
 • 6 personer valgt blandt Brugerforeningen HUSET’s medlemmer 
 
 • 2 suppleanter 
 Medlemmer valgt af Brugerforeningen HUSET vælges for 2 år ad gangen. Første gang vælges 3 medlemmer for 1 år således, at der hvert år vil være valg af 3 medlemmer til brugerrådet.

På dialogmødet får:
 • Enkeltpersoner tildelt 1 stemme 
 • Medlemsforeninger tildelt følgende stemmer: 2 – 20 medlemmer = 2 stemmer 
 • 20 – 200 medlemmer = 3 stemmer
 Over 200 medlemmer = 4 stemmer 

Alle medlemmer, der retmæssigt har betalt kontingent til foreningen, har stemmeret. Brugerrådet kan nedsætte arbejdsgrupper til specifikke opgaver.

§ 6 Konstituering

Brugerrådet konstituerer sig selv og udarbejder selv en forretningsorden nyt. Formand vælges blandt de 6 medlemmer valgt af Brugerforeningen HUSET.

§ 7. Årligt dialogmøde 
På HUSET’s årlige dialogmøde behandles som minimum følgende punkter:
 1. Valg af dirigent 
 2. Valg af referent
 3. Orientering fra formanden for brugerrådet
 4. Fremlæggelse af årsregnskab med forslag til disponering af foreningens midler
 5. Valg af revisor og revisorsuppleant
 6. Evt. 
Indkaldelse til dialogmøde skal ske senest 4 uger før dialogmødets afholdelse. En gruppe på mindst 10 af foreningens medlemmer kan skriftligt begære afholdt ekstraordinært dialogmøde med angivelse af dagsorden. Brugerrådet kan selv indkalde til ekstra dialogmøder.

§ 8 Brugerforeningen HUSET’s økonomi 
Brugerforeningen HUSET’s økonomi tilvejebringes gennem medlemskontingenter fra almennyttige foreninger/grupper og enkeltpersoner, eksterne tilskud og overskud af HUSET’s arrangementer.
Medlemskontingentet udgør i kontingentåret (1/9 – 31/8) 2015-2016:
 • 100 kr. for enkeltpersoner 
 • 200 kr. for medlemsforeninger med 2 – 20 medlemmer 
 • 300 kr. for medlemsforeninger med 20 – 200 medlemmer 
 • 400 kr. for medlemsforeninger med over 200 medlemmer 
Kommende års kontingent fastlægges på dialogmødet efter indstilling fra brugerrådet. Brugerforeningen HUSET’s økonomiske midler må kun anvendes til formål, der er i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 9 Forpligelse Brugerforeningen HUSET forpligtes ved underskrift af to medlemmer af brugerrådet, hvoraf den ene skal være formanden. For brugerrådets medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men de hæfter ikke personligt for brugerforeningens gæld.

§ 10 Vedtægtsændring m.m Vedtægten for Brugerforeningen HUSET godkendes af Kultur- og Idrætsudvalget ved Vejle Kommune. Brugerrådet kan komme med forslag til ændringer af vedtægten. Eventuelle ændringer skal ligeledes godkendes af Kultur- og Idrætsudvalget.

Ingen kommentarer: